zaterdag 31 januari 2009

Costa Brown bag challenge

Op één van de internetfora waar ik regelmatig 'kom', hebben we een zogenaamde "brown bag challenge" gedaan. Dit is een groepsactiviteit waarbij één van de leden een uitdaging verzorgt van bijvoorbeeld een (poaar) lapjes of iets anders en een opdracht. Omdat ik het georganiseerd had, mocht ik de opdracht verzorgen.
.
Dit was de opdracht:
Maak met de inhoud van het pakketje een vierkant quiltje van maximaal 200 cm omtrek met als titel: “mijn lievelings.....” (vul zelf aan).
Het is de bedoeling dat je alles gebruikt, snijverlies is natuurlijk toegestaan. Je mag één andere kleur in je quiltje gebruiken, zoveel verschillende stoffen en materialen als je wilt, als het maar één kleur is. Die kleur mag wel verschillende gradaties hebben, dus van heel licht naar heel donker.
Het quiltje mag modern zijn maar ook traditioneel, het hoeft echt geen “art” te zijn.
De werkstukken zullen allemaal tegelijk worden ‘onthuld’ op 1 februari, voor deze datum hoogstens ‘sneakpeak-foto’s van details. Verhalen over het quiltje in wording vinden we natuurlijk ook altijd leuk.
.
Dit zijn de materialen: Op 1 februari (morgen dus), is de "officiele onthulling", dan zal ik het quiltje laten zien wat ik er van gemaakt heb (en proberen of ik al een collage kan maken van alle gemaakte quiltjes).
.
On one of the internetfora I visit on a regular basis, we did a so called "brown bag challenge" . This is a groupactivity in which one of the members issues a challenge of for example a (couple) of fabric(s) or something else and an assignment. Because I organised it, I was 'allowed' to take care of the first challenge.
.
This was the challenge:
Use the contents of the packet to make a square quiltlet. The theme of your quiltlet must be: My favorite ... (add what you like). I would like you to use everything that's in the packet (cutting losses are of course allowed). You are allowed to use all gradations of one other colour in your quiltlet in all sorts of materials you want to. The quiltlet may by modern but if you want to make a traditional quiltlet that is also ok, it doesn't have to be "art".
The official 'unveiling' will be february the first (tomorrow), so then I will show you my quiltlet (and a collage of all quiltlets, if I can already make it).

zaterdag 24 januari 2009

Groen

In navolging van Jeanne Williamson ben ik ook begonnen met het maken van één quiltje per week en in navolging van Natalya Aikens, ga ik proberen het zoveel mogelijk met gerecycled materiaal te doen.

Dit is mijn eerste:
Gemaakt van: een lapjes waarop de verf van de roller van de goud-quilt had afgestreken. Een stukje inpakfolie dat ik had verhit met de strijkbout, een rolletje fout goudgaren en wat afknipsels gele stof. Ik ben gematigd tevreden.
In het kader van "wat moet je met die troep" (staande uitdrukking hier in huis, heeft niet direct betrekking op het quiltje) heb ik het quiltje op een stuk dik papier gestikt, kan ik hem als kaart gebruiken.

Following the example of Jeanne Williamson, I started doing one quiltlet a week. I am trying to use as much recycled materials as possible, like Natalya Aikens did last year.
On the picture is my first one, it is made of a scrap of fabric which I used to roll out the leftover paint of the old quilt on, a piece of ironed wrapping foil, a coil of terrible (brandless) golden thread and some snippets of handdyed yellow fabric.

donderdag 22 januari 2009

Leisteen

Deze had ik ook nog niet laten zien, twee stukken leisteen die ik bij quilten speciaal heb bekrast, met organza beplakt en geverfd.

Eerst maakte ik deze:
en daar was ik niet erg tevreden over.
Er waren nog wat stukken over, dus maakte ik deze:

en die is een stuk beter gelukt. Het symbool had ik eerst gekrast, maar omdat het in het organza 'verdween', heb ik het met verf duidelijker gemaakt. Op het blog van Mary is ook nog een bewerkt stuk leisteen te zien.

This are two pieces of slate (?) I scratched on, painted on and glued sheers on. The first one did not turn out very well, I kind of like the second one.

woensdag 21 januari 2009

De prijs van goud

is klaar:

en helaas knap lastig om te fotograferen.

Ik wilde een quiltje maken dat de negatieve consequenties van de goudwinning laat zien. Ik heb er voor gekozen deze consequenties te symboliseren door gouden voetstappen, die alles vertrappen. De voetstappen heb ik eerst gesjabloneerd met goudverf en omdat je ze niet goed genoeg kon zien, daarna nog eens met gouddraad geborduurd.

I finished the price of gold. It turned out to be quite difficult to get a good picture of it. I wanted to make a quilt that shows the traces left by goldmining. I did this by adding golden footprints, that trample everything in their path. I stencilled the footprints with gold paint and then made them more visible by embroidery.

dinsdag 20 januari 2009

De prijs van goud 3

De tropische kikkers vond ik wel bij het oerwoud passen, ze zijn afkomstig van de kalender die ik vorig jaar in de keuken had hangen en die ik had bewaard om ooit eens in een quilt te gaan gebruiken. Ik heb ze eerst ingescand, toen geprobeerd de originele kalender met gel-medium op stof over te brengen (wat niet lukte, te mooi papier) en toen heb ik de scans maar gespiegeld afgedrukt op T-shirt transfer papier en op stof gestreken.
Zo zit het oerwoud erin, nu het goud nog.
.
The tropical frogs came from a calender we had last year. I kept it because the frogs were cute and I wanted to use them in a quilt someday. First I scanned them, then tried to transfer the original pictures to fabric with gel-medium (which did not work, the paper was to shiny), so I ended up using my scans and T-shirt transferpaper.
This covers the jungle, I still have to add the gold.

zondag 18 januari 2009

De prijs van goud 2

Na het verwerken van alle informatie over goud, moest er natuurlijk nog wel een quiltje worden gemaakt.
Ik ben begonnen met het piecen van de achtergrond, dit keer van commerciële stoffen:


Om het oerwoud te symboliseren daarna sjablonen van blaadjes geknipt en er op geplakt:

en met groene verf gesjabloneerd:


After digesting all the information about gold, I still had to make my quilt. I started by piecing the background from commercial fabrics and then adding the leaves, using templates I cut.

zaterdag 17 januari 2009

De prijs van goud 1

Zoals ik al eerder had geschreven is het thema van "de Uitdaging" dus goud. Ik had al veel dingen verzonnen met goud, maar echt inspiratie voor een quilt had ik nog niet. En dat terwijl de deadline, 1 februari, akelig snel dichterbij aan het komen was.


En toen zag ik op Canvas (België 2) het laatste stukje van een aflevering van "Panorama" over de winning van goud in de Amazone en de gevolgen die dat heeft voor mens en milieu en ik was geschokt. Ik ben toen gaan googelen en heb heel wat informatie gevonden en toen ik op weg van werk naar huis ik in de boekhandel dit tijdschrift zag:
waarin heel toevallig ook een groot artikel over de winning van goud stond, heb ik dat in het kader van mijn 'onderzoek' ook maar aangeschaft en doorgelezen. Ik kan nu wel pagina's vol gaan schrijven over de gevolgen van de winning van goud voor mens en milieu, maar dat is misschien een beetje veel, dus ik zal proberen het kort samen te vatten:

Goud heeft al eeuwen lang een grote aantrekkingskracht op mensen. Het is zeldzaam (de totale hoeveelheid goud die ooit is gewonnen is maar 161.000 ton), daardoor relatief waardevast en het ziet er gewoon mooi uit. Een gouden sieraad is een goed appeltje voor de dorst, zeker voor mensen die geen toegang hebben tot normale spaarbanken zoals nomaden en ook in deze onzekere tijden. Inmiddels zijn de rijkste, makkelijkst toegangelijke goudaders uitgeput en is de prijs van goud tot astronomische hoogten gestegen. Hierdoor is het rendabel geworden om ook goudhoudend gesteente, waarin minimieme gouddeeltjes zitten, te ontginnen. Om de één of andere reden bevindt zulk gesteente zich altijd in de mooiste en kwetstbaarste gebieden van de wereld, zoals het regenwoud in de Amazone of Indonesië. Het goud wordt gewonnen door het gesteente met een hogedruk spuit te verpulveren en daar dan vervolgens het goud uit te halen.


Deze manier van goudwinning laat een verwoesting achter in het oerwoud, grote gapende kraters vol met vies modderig water, waar de malariamug welig tiert, zoals op deze foto:

en in het oerwoud blijven grote hopen afgewerkt erts achter, voor de hoeveelheid goud nodig voor één trouwring moet ongeveer 250 ton erts worden uitgegraven. Helaas is dit nog niet het enige, het goud moet ook nog van het gesteente worden gescheiden. Dit kan met dure, schone methoden, maar het is veel makkelijker en goedkoper om het met kwik te doen. Het mengsel van goudhoudende verpulverde steen wordt geschud met kwik, dat zich aan het goud bindt en er als een soort klompje kan worden uitgevist. Vervolgens wordt het kwik met een brander van het goud afgedampt, de dampen verdwijnen ongecontroleerd in de omgeving. De winning van goud is de grootste bron van door mensen in het milieu gebracht kwik.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de ellendige arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers die het goud winnen; over een maand werken zonder loon en dan de laatste dag zoveel goudhoudend gesteente als je maar kunt dragen mee naar huis mogen nemen en dan maar moeten afwachten of er daadwerkelijk iets in zit; over de Boliviaanse vrouwen die de restanten uit de mijn kapot slaan en bij gebrek aan kinderopvang hun kinderen ook maar laten meewerken, over de steden zonder enige voorzieningen zoals riolering, afvalverwijdering en politie midden in het oerwoud uit de grond zijn gestampt en waar duizenden mensen wonen, over de mensen die hun huis en haard moeten verlaten omdat de overheid een groot bedrijf een concessie heeft gegeven voor het winnen van goud en ga zo maar door.

Nou vind ik goud heel mooi, maar als ik dit zo lees dan denk ik dus "laat maar", het goud mag dan wel blinken, maar voor de rest is het doffe ellende.

En nu ben ik dus aan het proberen om dit alles in een quiltje te verwerken, dat niet al te deprimerend is, maar daarover later meer.


Like I wrote before the current theme of "de Uitdaging" is "gold". I already thought up a lot of things about gold, but the inspiration for making a quilt turned out to be quite evasive.In the meantime the deadline, februari first, loomed closer and closer.
And then I saw the last part of a televisionprogram about gold mining in the amazon and the consequences for humans and environment and I was shocked. I googled it and found a lot of information and when I found a magazine with a big article on the subject, I just bought this too.

So, now can write pages about gold mining and its consequences, but I guess this will be a bit much, so I will just try to summarize it briefly:
Gold is really attractive for people for centuries. It is rare (the total amount of gold that has been mined is just 161.000 tons), which makes its value relatively stable and it just looks pretty. A piece of gold jewelery is a good nest egg, especially for people who don't have acces to regular banks like nomadic tribes and also in this insecure times. By nowm the richtest, easiestly accesible goldsupplies have been depleted and the price of gold has risen to astronomical heigths. This makes it profitable to mine rocks and stone with tiny flecks of gold in it. Gor some reason, these stone are in the most beautifull and fragile areas of the world, like the rainforest in the Amazon or Indonesia. The gold is mined by pulverizing the stones with high pressured water and getting the gold out of it later.
This way of goldming leaves the forsest devasted, there are large gaping craters, filled with filthy water in which malaria mosquito's flourish, like on the second picture.
Unfortunately this is not all, the gold has to be separated from the stone. This can be done by sophisticated, clean methods, but it is much easier and cheaper to just use mercury. The mixture of pulverized stone and water is shaken with mercury, which binds to the gold and can be picked out as a kind of clump. Then the mercury is evaporated with a blowtorch, leaving the vapours to disappeared in the environment. Gold mining is the biggest source of mercury in nature.

And I haven't written yet about the miserable labor circumstances of the miners who harvest the gold; about working for a month without pay, the reward being allowed to carry as much of the rocks home as you can and just having to see wether there is any gold in it; about the women who smash the trash from the mines to pieces in order to see whether there is still some gold in it; about their children who (in the absence of day care) just go with them and also smash some stones; about the cities without any utilities like plumbing, water and police that have grown in a very short period of time in the middle of the jungle which house thousands of people, about the people who are forced to leave their houses because their government has given a big company
the concession to mine the gold under it, and a lot more.

I think gold is really pretty but after reading all this, I just think, "no thanks". The gold may be shiny but the rest is sheer misery. So now I am trying to desigh a quilt about this which isn't too depressing, so will be continued.

vrijdag 16 januari 2009

Opkomende (?) zon

Ben op het moment met heel veel dingen bezig, die ik nog niet wil of kan laten zien, dus daarom maar weer eens een blokje van Dear Jane, e5 opkomende zon (rising sun):
.
.
een zon kan ik er met heel veel fantasie nog wel in zien, maar een opkomende zon? Deze lijkt me toch meer hoog aan de hemel te staan.
.
I have a lot of projects going right now, which I cannot or do not want to show yet, so just a little block of dear Jane, e5 rising sun. I can see a sun in it, but I think it is high in the sky, not rising.

woensdag 14 januari 2009

Kesa (5)

Mijn vijfde (en laatste) kesa:
.

.
Dit keer heb ik het strakke formele patroon helemaal losgelaten en ben uitgegaan van het primaire idee van de kesa: restlapjes aan elkaar gezet door smalle sashings. Hij is met de hand gequilt.
.
My fifth (and last) kesa. This time I left the formal pattern and used the original idea of the kesa: scraps joined by sashing. It is quilted by hand.

dinsdag 13 januari 2009

Kesa (4)

Nog een kesa, gemaakt van een experiment met fototransfer met gelmedium.
.
De versneden foto:
.
Gequilt en gestempeld (oeps, op zijn kop):
.
Met repen plastic folie (inpakmateriaal) erop genaaid:
.
Het eindresultaat na smelten met het strijkijzer:
.
Another kesa, made with an experiment with phototransfer using gelmedium. Unfortunately I did not pay attention while stamping the words kesa on it, so it actually is upside down.

zondag 11 januari 2009

Kesa (3)

En dit is kesa nummer 3:
.

Whole cloth, met 'sashiko' quiltwerk. De 'sashiko' staat tussen aanhalingstekens, want ik heb geen traditionele patronen gebruikt, maar zelf een beetje zitten tekenen.
.
And this is kesa number three. A whole cloth quilt, with 'sashiko' patterns I thought up myself.

zaterdag 10 januari 2009

Kesa (2)

En dit is mijn tweede kesa, gemaakt met handgeverfde stoffen (behalve het zwart van de sashings), handgeborduurd en handgequilt:
..

This is my second kesa, made with handdyed fabrics, hand embroidered and hand quilted.

vrijdag 9 januari 2009

Kesa (1)

De zevende les die we bij quilten speciaal hebben gehad werd gegeven door Walter Brix en ging over de Japanse (textiel-) cultuur.
.
Eén van de dingen die werd behandeld was de kesa. Een kesa is kort gezegd een soort traditioneel 'bedel-patchwork' dat als een soort mantel werd gedragen door Japanse boedhistische monniken (omdat deze monniken alle werelds bezit hebben afgezworen mogen ze geen nieuwe stoffen gebruiken voor hun kleding). De kesa wordt gemaakt volgens traditionele regels één daarvan is dat hij altijd uit een oneven aantal banen bestaat, maar er is ook veel vrijheid. Wil je er meer over lezen, klik dan hier.
.
Als huiswerk moesten we één of meer kesa's maken en daarbij experimenteren met de verschillende mogelijkheden. Ik heb er voor gekozen om er een aantal te maken op A-4 formaat; dit is mijn eerste, een collage van een aantal foto's met structuren uit de natuur:
.


The seventh workshop of quilten speciaal was teached by Walter Brix and was about Japanese (textile-) culture.
One of the things that we learned about was the kesa. In short, a kesa is a kind of traditional 'beggars-patchwork' that was worn like a kind of cloak by Japanese budhist monks (who have forsaken all worthly posessions and are not allowed to use new fabrics for clothing). The kesa is made following traditional rules, one of which being a kesa always excisting of an uneven number of vertical rows, but there also is a lot of freedom in design. Do you want to read more about ik, click here.

For homework we had to make one or more kesa and experiment with different design possibilities. I choose to make a few one on letter-format; on the picture is the first one, a paper-collage of some of the pictures I took from structures in nature.

donderdag 8 januari 2009

Goud in de.....

Het laatste thema in de groep "de uitdaging" was goud en is bedacht door Hilde.

Dit was de originele opdracht:

Thema 3 – “GOUD”
Ik zou willen vragen, om dieper onderzoek te doen naar:
Goud & geschiedenis
Goud & kunst
Goud & taal
Goud & sieraad
Goud & textiel
Goud & De-Uitdaging
Het zal heel spannend worden!

En dit heb ik al "gebrainstormd"

Goud in taal

voornamelijk positief:
Eigen haard is goud waard
Een hart van goud
Een gouden greep
Dat is goud
Voor goud gaan
Spreken is zilver, zwijgen is goud
Dat is goud waard
Hij is zijn gewicht in goud waard
Een gouden handdruk

maar soms ook negatief:
Het is niet alles goud wat er blinkt
Iemand gouden bergen beloven
Het gouden kalf vereren = afgoden dienen, dingen die niet belangrijk zijn, zoals nu met de kredietcrisis

Goud in de kunst:
De gulden snede (A=B+C en B:C = A:B)
Goud op snee, doorluchtigde boeken

Goud in de economie:
De gouden standaard, de regel dat de banken voor alle geld de tegenwaarde in goud in de kluis moet liggen, hadden ze gezien de kredietcrisis nooit moeten loslaten.
De goudprijs, die stijgt
Nomadische volken, die de banken niet vertrouwen en hun kapitaal omzetten in gouden sieraden, dit kun je altijd meenemen.

Goud in de mythologie:
Koning Midas die alles wat hij aanraakte in goud veranderde en vervolgens verhongerde omdat hij zijn eten dus ook in goud veranderde.

Natuurlijk kan ik niet alles gebruiken, ik zal hier een keuze uit moeten maken.
En omdat een blog zonder foto toch maar een half blog is, heb ik nog even in mijn oude foto's gezocht naar iets goud-achtigs en deze kerstkaart gevonden:
Ik maakte hem in 2005 en het lijkt er verdacht op, dat ik alle restjes glitterspul op één kaart heb proberen te krijgen.

The new challenge for our group "De uitdaging" has been issued by Hilde and is "gold".

This was the original challenge:
I would like you to do research on:
Gold and history
Gold and art
Gold and language
Gold and jewelry
Gold and textile
Gold and "de uitdaging"

And this is what I brainstormed:
Gold in language:
A lot of dutch proverbs about gold, both positive and negative.

Gold in art:
The golden ratio
Plated gold in books
Gold in the economy:
The rising price of gold
Nomadic tribes who put their savings into gold jewelry

Gold in mythology:
King Midas, who wished he could change everything he touched into gold and then starved to death because he couldn't eat anymore (all his food changed to gold too).

Of course, I cannot use everything but will have to choose.

maandag 5 januari 2009

Warmte

Het thema voor de abstract challenge voor deze maand is "warmte'. In de groep heb ik al quiltjes gezien gemaakt van wol (lekker warm) en een quiltje met een huisje met (warme) oranje ramen in een blauwe (koude) wereld.
En dit is mijn interpretatie van het woord "warmte":

Een poes, die heerlijk opgerold ligt te slapen. 's Avonds komt Sifra altijd zo op mijn schoot liggen en dan voelt ze heerlijk warm aan (in de zomer doet ze dat ook en dan is ze nog steeds warm, alleen het woord heerlijk is dan niet meer zo van toepassing...).

This months topic for abstract challenge is "warmth". On the group-site, I have already seen quiltlets made of wool (nice and warm) and a little house in a cool blue world, radiating warmth from its orange windows. And this is my interpretation of the word "warmth". A sleeping cat. Sifra always sleeps on my lap in the evening and gives a lovely warmth to my legs (in summer she does this too, the warmth isn't so nice then.....).